Privacystatement

Bouw- Adviesbureau Van der Zanden B.V.

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Bouw- Adviesbureau Van der Zanden B.V. (KvK nummer 17176372), hierna aan te duiden als Bouw- Adviesbureau Van der Zanden.

Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld:

 • Klant van Bouw- Adviesbureau Van der Zanden of
 • Werknemer van een klant van Bouw- Adviesbureau Van der Zanden.

Verwerking van persoonsgegevens door Bouw- Adviesbureau Van der Zanden

Voor Bouw- Adviesbureau Van der Zanden  is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Bouw- Adviesbureau Van der Zanden vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren.

Bouw- Adviesbureau Van der Zanden respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Bouw- Adviesbureau Van der Zanden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen/betalen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 5. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 6. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 1. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 2. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Bouw- Adviesbureau Van der Zanden niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door Bouw- Adviesbureau Van der Zanden verstrekt aan de volgende derde partijen:

 • Accountant;
 • Belastingdienst.

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats:

 • Opstellen van wettelijke verplichte documenten door accountant.
 • Voldoen aan onder andere Wet Rijksbelastingen.

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacystatement. Wij verwijzen u naar hun privacystatements.

Bouw- Adviesbureau Van der Zanden verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het is voorgaande is alleen anders wanneer:

 1. U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of
 2. Bouw- Adviesbureau Van der Zanden wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Bouw- Adviesbureau Van der Zanden maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door Bouw- Adviesbureau Van der Zanden digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

 • Burgerlijke Wetboek.
 • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.
 • Wet op de omzetbelasting.
 • Wet Rijksbelastingen.
 • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.
 • Uitvoeringsbeschikking LB.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Uitvoeringswet AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bouw- Adviesbureau Van der Zanden zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder autorisatiebeleid, wachtwoordenbeleid, fysieke beveiliging en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bouw- Adviesbureau Van der Zanden onder meer gebonden aan onder andere de volgende wet- en regelgeving:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Uitvoeringswet AVG.

Richtlijnen en codes bij verwerking persoonsgegevens

Bouw- Adviesbureau Van der Zanden handelt binnen haar werkwijze in beginsel conform de geldende wet- en regelgeving. Hiernaast hanteren zij de morele normen en waarden uithoofde van hun beroepsethiek en houden zich aan de wettelijke privacyregels.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u  op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door Bouw- Adviesbureau Van der Zanden verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelf verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 • Uw toestemming;
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Bouw- Adviesbureau Van der Zanden en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Bouw- Adviesbureau Van der Zanden om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Bouw- Adviesbureau Van der Zanden de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Bouw- Adviesbureau Van der Zanden de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Bouw- Adviesbureau Van der Zanden verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoud misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één (1) maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één (1) maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Klachtenbehandeling

Bouw- Adviesbureau Van der Zanden hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten zodat we samen met u tot een passende oplossing kunnen komen.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door Bouw- Adviesbureau Van der Zanden worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Bouw- Adviesbureau Van der Zanden (www.vanderzandenadvies.nl).

Bouw- Adviesbureau Van der Zanden kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacystatement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bouw- Adviesbureau Van der Zanden
T.a.v. de heer W. de Jong
Baroniehof 169 B
5709 HL Helmond

0492 – 54 03 61
p@vanderzandenadvies.nl
www.vanderzandenadvies.nl