Disclaimer

Disclaimer voor www.vanderzandenadvies.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vanderzandenadvies.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bouw-adviesbureau Van der Zanden BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouw-adviesbureau Van der Zanden BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bouw-adviesbureau Van der Zanden BV.

Geen garantie op juistheid

Bouw-adviesbureau Van der Zanden BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie proecten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze projecten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bouw-adviesbureau Van der Zanden BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.